Opis dela socialne delavke

Socialna delavka sodeluje pri oblikovanju oddelkov šole, pri vključevanju novincev v oddelke vrtca  in šole ob začetku leta in med letom, pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih programov in poročil o učencih, vodi evidence otrok ( matična knjiga, matični listi), izvaja individualno in skupinsko svetovanje, obravnava otroke, svetuje in pomaga učiteljem pri reševanju vzgojne in učne problematike v razredu, dela s starši (individualno svetovanje, roditeljski sestanki, predavanja za starše), izvaja skupinsko delo v posameznih razredih v sodelovanju z razredniki (socialno učenje v okviru ur dopolnilnega pouka ali razrednih ur). Socialna delavka ureja prevoze šolskih in predšolskih otrok v šolo in domov, pomaga pri reševanju morebitnih težav. Nudi svetovanje in pomoč pri urejanju subvencij za prehrano. Nudi pomoč in svetovanje pri  socialni problematiki (CSD, svetovalni center, društva,…) ter išče načine pomoči pri finančnih stiskah. Je predsednica šolskega sklada. Sodeluje s strokovnimi delavci Centra v različnih strokovnih skupinah, na strokovnih aktivih z učitelji, z logopedi, surdopedagogi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, s pedopsihiatrom in z vodstvom šole kot strokovna podpora in pomoč pri reševanju različnih sistemskih problemov. Sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, z vrtci in šolami, s Centri za duševno zdravje, s Centrom za zgodnjo obravnavo in drugimi zdravstvenimi inštitucijami ter Centri za socialno delo.