Pravica do vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje. Pri strokovnem delu za dosego teh ciljev v Centru upoštevamo vse sodobne metode in oblike dela, v prepričanju, da imajo gluhi in naglušni otroci tako kot drugi enake pravice in možnosti polnega bivanja v družbi.

Zaradi humanizacije procesov usposabljanja in ekološkega pristopa zgodnje obravnave se je v zadnjih letih povečal delež programov, ki se v celoti izvajajo v Centru.

Oblike dela, ki jih pri tem razvijamo, so usmerjene k otroku (neposredno delo z otrokom), k staršem (svetovanje in vodenje družine) in k okolju (izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev). Ta način dela je učinkovit in uspešen le v medsebojni povezanosti in celovitosti, v prihodnosti pa omogoča komplementarnost in prehodnost, ki jo predvideva tudi nova šolska zakonodaja.

Zavod opravlja javno službo vzgoje in izobraževanja na naslednjih področjih:

 • predšolska vzgoja
 • osnovnošolsko izobraževanje
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

Zavod opravlja javno službo zdravstvene dejavnosti na naslednjih področjih:

 • specialistična zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost
 • druge zdravstvene dejavnosti

V okviru javne službe zavod opravlja tudi naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javne službe:

 • celotna defektološka ali specialno pedagoška diagnostika ter psihološka diagnostika
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • preučevanje in razvoj znakovnega jezika in kulture gluhih
 • izvajanje tečajev znakovnega jezika
 • izobraževanje in svetovanje staršem in strokovnim delavcem drugih ustanov
 • eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki, mladostniki in odraslimi, ter osebami z govorno-jezikovnimi motnjami
 • organizacija počitniških izobraževalnih programov za starše in učence
 • svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev ter drugih oseb
 • svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke
 • hospitacijska dejavnost za študente in specializante pedagoških, medicinskih in drugih družboslovnih smeri