Opis dela psihologinje

Psihologinja sodeluje pri vključevanju otrok v programe, ki se izvajajo v CKSG Portorož. Pri tem sodeluje s starši, s Komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in z drugimi strokovnimi inštitucijami, ki otoka obravnavajo.
Opravlja psihološko diagnostiko otrok, po potrebi že pred vključitvijo otrok, sicer pa redno za namene spremljanja psihološkega razvoja in ocenjevanje napredka otrok, ki so vključeni v naše programe ter za namene nadaljnjega usmerjanja in izobraževanja. Nudi psihološko svetovanje otrokom, staršem in strokovnim delavcem centra. Izvaja skupinsko delo z otroci v posameznih razredih (socialno učenje, razvijanje občutka lastne vrednosti, karierna orientacija). Aktivno sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov ter pripravi poročila o otrocih. V timu z ostalimi strokovnimi delavci in starši psihologinja aktivno sodeluje pri razreševanju različnih kriznih situacij. Svetuje staršem otrok vključenih v prilagojen program za predšolske otroke pri iskanju najustreznejšega programa izobraževanja oziroma usposabljanja ob prehodu na osnovnošolsko raven izobraževanja. Je nosilka programa Karierne orientacije, ki je namenjena otrokom in njihovim staršem ob prehodu na srednješolsko raven izobraževanja. Sodeluje s starši individualno v obliki svetovalnih razgovorov in izvaja skupinske oblike dela s starši, izvaja delavnice in predavanja za starše. Udeležuje se govorilnih ur in roditeljskih sestankov.
Občasno izvaja psihološke storitve za otroke, ki imajo težave na področju sluha, govora, jezika in komunikacije in so samo ambulantno logopedsko ali surdopedagoško obravnavani v CKSG Portorož. Opravi psihološki pregled in pripravi psihološko poročilo.
Timsko sodeluje z vsemi strokovnimi delavci Centra v različnih strokovnih skupinah, na strokovnih aktivih z učitelji, z logopedi, surdopedagogi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter pedopsihiatrom. Sodeluje z vodstvom šole kot strokovna podpora in pomoč pri reševanju različnih sistemskih problemov. Daje predloge in aktivno sodeluje pri oblikovanju oddelkov otrok in pri organizaciji drugih dejavnosti. Občasno se aktivno vključuje tudi v izvenšolske dejavnosti. Vključena je v projekte, raziskave in izobraževanja, ki se izvajajo v CKSG Portorož.
Sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, z zavodi za otroke s posebnimi potrebami, s Centri za duševno zdravje, z Razvojnimi ambulantami in Centri za zgodnjo obravnavo in drugimi zdravstvenimi inštitucijami ter Centri za socialno delo.
Redno se strokovno izobražuje na področju psihodiagnostike – sodeluje s Centrom za psihodiagnostična sredstva in na področju psihološkega svetovanja. Hkrati se redno udeležuje tudi izobraževanj s področja diagnostike, rehabilitacije in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.