VKLJUČITEV V OSNOVNO ŠOLO IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Za vključitev in sprejem učenca s posebnimi potrebami v osnovno šolo Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož  je potrebna odločba o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo.

Učenci so usmerjeni in vključeni v naslednje programe:

  • prilagojen program OŠ zenakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
  • prilagojen program OŠ z enakovrednimizobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • prilagojen program OŠ z enakovrednimizobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami in
  • prilagojen program OŠ z nižjimizobrazbenim standardom (prednost pri vključitvi imajo učenci naše šole, ki tekom šolanja enakovrednega izobraževalnega programa ne zmorejo več in so z odločbo preusmerjeni v NIS).

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja ter časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.