V okviru Centra za komunikacijo sluh in govor Portorož deluje tudi aktiv logopedov (Aktiv LOGO).

Član in članice aktiva se srečujemo mesečno v našem Centru. To so srečanja namenjena strokovnim temam in posredovanju ter izmenjavi informacij, ki so direktno ali neposredno vezane na naše strokovno delo. Na aktivih posredujemo nova znanja, ki smo jih pridobili pri udeležbi na posameznih izobraževanjih stalnega strokovnega spopolnjevanja in drugih izobraževanjih.

Nekaj nas deluje tudi v ambulantah CKSG, večina pa izvaja storitve in DSP le v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Tovrstna srečanja nekaterim članom LOGO aktiva predstavljajo direktno vez s Centrom.

Pokrivamo občine Ankaran, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Logatec, Piran, Pivka, Postojna in Sežana.

Aktivi so pomembne priložnosti, za izmenjavo izkušenj, nudenje podpore in strokovnih nasvetov ter medsebojno posredovanje primerov dobre prakse. V aktiv občasno povabimo zunanje strokovnjake ali članice drugih aktivov, da nas seznanijo z nam manj znanimi vsebinami, ki pa so zanimive tudi za našo stroko.

Članice letno izvedemo seminarje na teme s področja logopedije, ki so razpisani v KATIS-u.

Na Centru delujejo ambulante, ki pokrivajo nekatera specifična področja logopedije:

  • fluentnost
  • glasovne motnje
  • gluhoto in naglušnost

Vse dodatne informacije na: info@cksg.si

Med člani in članicami našega aktiva so tudi dejavni predstavniki in predstavnice našega Centra v DlogS-u in Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (v nadaljevanju DSRPS), v LOGO sekciji DSRPS. Njihova naloga je tudi redno informiranje in seznanjanje z novostmi, ki so jim posredovane na sestankih delovnih teles DlogS in DSRPS. Redno sodelujemo na kongresu logopedov z aktivno udeležbo.

Člani in članice aktiva imamo možnost sodelovati pri načrtovanju in razporeditvi dela, da je čim bolj racionalno in strokovno urejeno.

Združuje nas želja po aktivnem sledenju razvoja našega strokovnega področja, ki je v prvi vrsti korekcija artikulacije, fonacije, ponovna aktivacija procesov vezanih na govor in jezik ter izobraževanje oseb z govorno-jezikovnimi težavami.

Pomembna pa nam je tudi udeležba na strokovnih ekskurzijah, druženja v manjših delovnih skupinah, oblikovanje in priredba diagnostični in terapevtski materiala za slovensko področje, priprava delovnih gradiv za učitelje in drugo. Morda vse to uresničujemo v večjih časovnih intervalih, pa vendar.

Sodelujemo tudi s kolegi in drugimi strokovnjaki iz sorodnih ustanov.