V okviru Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož deluje tudi aktiv ambulantnih in mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (Aktiv AMSRP).

Člani in članice aktiva se srečujemo enkrat mesečno v našem centru. Ta srečanja nam predstavljajo neko vez s centrom, saj nas večina dela na terenu, in sicer v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pokrivamo občine Kobarid, Kanal, Novo Gorico, Šempeter-Vrtojbo, Ajdovščino, Sežano, Hrpelje-Kozina, Koper, Izola, Piran, Postojna, Ilirska Bistrica. Tovrstna srečanja so priložnosti, ko si posredujemo in izmenjujemo informacije, ki so posredno in neposredno vezane na naše strokovno delo. Na aktivih lahko posredujemo nova znanja, ki smo jih pridobili pri udeležbi na posameznih seminarjih in drugih oblikah stalnega strokovnega spopolnjevanja in izobraževanja.

V aktiv pogosto povabimo zunanje posameznike ali članice drugih aktivov, da nas seznanijo z nam manj znanimi vsebinami, ki pa so zanimive tudi za našo stroko.

Med člani in članicami našega aktiva so tudi dejavni predstavniki in predstavnice našega centra v Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (v nadaljevanju DSRPS), v SURDO sekciji DSRPS. Njihova naloga je tudi redno informiranje in seznanjanje z novostmi, ki so jim posredovane na sestankih delovnih teles DSRPS.

Aktivi so pomembne priložnosti, ko si lahko izmenjamo osebne izkušnje, si nudimo podporo, nasvete in medsebojno posredujemo primere dobre prakse.

Člani in članice aktiva imamo možnost sodelovati pri načrtovanju in razporeditvi dela, da je čim bolj racionalno in strokovno urejeno.

Že več let uspešno sodelujemo s posameznimi prispevki v različnih oblikah izobraževalnih programov za vzgojitelje in učitelje ter smo dejavni pri načrtovanju in izvedbi letne dejavnosti, ki smo jo poimenovali V treh korakih skozi šolsko leto. V to obliko dela so vključeni osnovnošolski, srednješolski integrirani učenci oziroma dijaki, ki jim sicer na terenu nudimo dodatno strokovno pomoč ter študenti. Delo je skupinsko, izvaja se trikrat letno, ob sobotah. Vsebine dela so: socialno učenje, krepitev samopodobe, navezovanje stikov, gibalne dejavnosti, kreativne dejavnosti, računalniške urice … Za predšolske integrirane otroke je vsak petek organizirano skupinsko delo in individualno delo ter enkrat mesečno skupinske oblike dela za starše, ki ga popestrijo z različnimi strokovnimi predavanji.

Združuje nas želja po aktivnem sledenju razvoja našega strokovnega področja, ki je v prvi vrsti izobraževanje gluhih, naglušnih in oseb z govorno-jezikovnimi težavami. Enako pomembne pa so nam želje, ki jih redkeje uresničujemo, in sicer udeležiti se strokovnih ekskurzij, družiti se v manjših projektnih skupinah, oblikovati didaktični material, delovna gradiva za učitelje, priročnike in drugo.

Znotraj aktiva deluje tudi tim za polžev vsadek, kjer se pretežno posvečamo napredkom in težavam otrok s polževim vsadkom, ki jih spremljamo. Seznanjamo se s strokovni materiali in novostmi na tem področju, pogosto tudi aktivno sodelujemo na kongresih in posvetih. Za naš tim ali celoten aktiv vabimo zunanje strokovnjake. Tako smo v šolskem letu 2008/2009 povabili predstavnike vseh najpomembnejših proizvajalcev slušnih aparatov in polževih vsadkov, ki delujejo v Sloveniji, da predstavijo novosti tudi s tega področja.

Sodelujemo tudi s kolegicami iz ostalih dveh ustanov ter poliklinike za ORL Ljubljana.