Evropski projekt ASUMIE

ASUMIE

(ang. Additional Support & Mediation in Inclusive education;

slo. Dodatna podpora in mediacija pri inkluzivnem izobraževanju)

Namen evropskega projekta ASUMIE je deliti znanje o konceptu dodatne pomoči pri inkluzivnem izobraževanju in oblikovati podporna omrežja.

Evropske države so proces inkluzivnega izobraževanja začele na različne načine odvisno od zgodovine izobraževanja ter veljavne zakonodaje.

Uspešno inkluzivno izobraževanje je odvisno od prenosa znanja in spretnosti ter sodelovanja med učitelji, starši in ostalimi strokovnjaki. Projekt ASUMIE se osredotoča na krepitev vloge in kompetenc strokovnjakov, ki so v podporo učencu, učitelju in/ali šolskemu timu.

Dodatna podpora

Podporni sistemi pri inkluzivnem izobraževanju se med evropskimi državami zelo razlikujejo. Pri nekaterih imajo šole za namen podpore in pomoči svoj kader, v nekaterih državah pa ustrezno pomoč zagotavljajo zunanji strokovnjaki. Tovrstno podporno osebje se v vsaki državi razlikuje glede na njihovo stopnjo izobrazbe, vlogo, profil (izobraževanje ali rehabilitacija). V nekaterih primerih pa sploh nimajo ustrezne izobrazbe. Zaenkrat še ni jasno, kateri način je v praksi najboljši oz najučinkovitejši. Namen projekta je odpraviti vrzeli v vsebinah usposabljanja ter razviti skupne strategije, ki jih podporno osebje lahko uporabi za pomoč učiteljem in učencem s težavami pri učenju.

ASUMIE raziskuje in deli

V sklopu projekta ASUMIE želimo raziskati kontekst dodatne podpore na podlagi

  • uporabe in razlage ustreznih prilagoditev,
  • dobrega razumevanja povezave med prečnimi kognitivnimi kompetencami in ključnimi kompetencami za učenje in reševanjem vedenjskih težav,
  • medprofesionalnega-interdisciplinarnega timskega dela,
  • kompetenc in izobraževanje oseb, ki sodelujejo pri inkluzivnem izobraževanju,
  • primerov dobre prakse.

Pri zbiranju prispevkov se bomo povezovali z lokalnimi strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi odločevalci. Preko konzultacij, poizvedb in sestankov bomo raziskovali potrebe, pomanjkljivosti in prednosti pri organizaciji dodatne podpore v procesu izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov za nudenje pomoči. Rezultati razisave bodo predstavljeni na različnih multiplikacijskih dogodkih v vsaki partnerski državi.

 

 

ASUMIE razvija in deli

Na podlagi številnih poročil in prispevkov bomo v fazi raziskovanja razvili gradiva, s katerimi lahko izboljšujemo razumevanje in organizacijo dodatne podpore v inkluzivnem izobraževanju:

  • učni načrti z gradivom (vodnik, knjiga primerov in video),
  • učna platforma,
  • odprti spletni tečaj (ang. MOOC),
  • pilotni tečaj.

V projektnem obdobju bodo preizkušena vsa gradiva, ki bodo na razpolago strokovnjakom na področju inkluzivnega izobraževanja po vsej Evropi.

ASUMIE partnerji

Konzorcij projektnih partnerjev sestavljajo 3 visokošolske ustanove (University College Antwerp, Belgija; Universidade de Evora, Portugalska; Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, Italija) in 5 ponudnikov strokovnih ter podpornih storitev iz Bolgarije (Karin dom Foundation), Češke (DYS-centrum Praha), Italije (Imparole Societa’ Cooperativa), Norveške (Pedverket AS) in Slovenije (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož).

Projekt bo trajal do konca avgusta 2023 in je podprt s strani programa Erasmus + KA2 – Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.