V prostoru Slovenije predstavlja Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož:

  • del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, ter otrok z večvrstnimi motnjami – za področje celotne Primorske –
  • del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji – za področje obalno kraške regije-
  • Šolski okoliš je prostran in različen za posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vzgoje in izobraževanja gluhih, naglušnih, otrok z govorno jezikovno motnjo in otrok z več motnjami.

 

Celotna Primorska oz. 20 primorskih občin (Ajdovščina, Bovec, Brda, Divača, Hrpelje-Kozina, Il. Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Koper, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava), so šolski okoliš, na katerem izvajamo vse oblike usposabljanja, gluhih, naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno jezikovnimi motnjami, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrok z več motnjami. Na področju, ki ima specifično geografsko obliko, je redko poseljeno in slabo prometno povezano, živi približno 250.000 prebivalcev. V vse oblike obravnave DSP, je po zadnjem obračunu vključenih skoraj 300 otrok.

Področje južno-primorskih občin je šolski okoliš za logopedsko dejavnost, ki jo izvajamo kot mobilno specialno pedagoško službo v vseh vrtcih in šolah v občinah Koper, Izola, Piran, Divača, Komen, Hrpelje – Kozina, Pivka, Il. Bistrica, Postojna, Sežana. Število prebivalcev je pribl. 130.000, V redne logopedske obravnave je letno vključeno približno 1.200 otrok, mladostnikov in odraslih.

Obalne občine Koper, Izola in Piran so področje, kjer izvajamo tudi sistematske preglede sluha 1. in 7. razredov OŠ in 1. razreda devetlene šole. Letno je pregledanih od 1.000- 1.200 otrok.

Iz celotnega slovenskega prostora se v CKSG usmerjajo posamezni otroci s specifičnimi motnjami in posebnimi potrebami, ki potrebujejo domsko oskrbo in se ne morejo usposabljati v ostalih ustanovah za usposabljanje gluhih in naglušnih.

Obravnave so deležni tudi otroci italijanske manjšine na Obali in posamezni pripadniki slovenske manjšine v zamejstvu. Področje dela s slovenskimi zamejci in drugimi tujci, ki zaprosijo za našo pomoč, bo v tem šolskem letu ena prednostnih razvojnih nalog.

 

V razvojni viziji Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož stremi k uresničitvi cilja, da postane vzgojno izobraževalni, diagnostični, raziskovalni in svetovalno rehabilitacijski Center, ki razvija lastne metode, tehnike dela in vzgojno izobraževalne programe, s preventivno, kompenzacijsko, korekcijsko in socialno integracijsko nalogo, tako na Primorskem, kot izven naših meja.

 

Center se bo s svojimi izkušnjami, znanjem in strokovnostjo povezoval in sodeloval s sorodnimi domačimi in tujimi centri, ter se tako uvrstil v evropski prostor ob bok podobnim institucijam.

Slednjo vizijo povzemamo iz naših preteklih izkušenj in dokumentov, saj v veliki meri sovpada z razvojnimi vizijami še ostalih dveh centrov v Ljubljani in Mariboru, ki se ukvarjata s populacijo gluhih, naglušnih oseb in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami.

V šolskem letu 2008/209 smo v CKSG načrtno pričeli z aktivnim vključevanjem vseh strokovnih delavcev v začetni del projekta Mreže učečih se šol, da skupaj oblikujemo operativnejšo vizijo. Nastala vizija združuje razmišljanja strokovnih delavcev treh aktivov in se glasi:

S KAKOVOSTNIM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM PROCESOM SI PRIZADEVAMO DOSEČI ZNANJE, STROKOVNI IN OSEBNI NAPREDEK.

PRI SVOJEM DELU UPOŠTEVAMO POTREBE IN INTERESE POSAMEZNIKA. SKRBIMO ZA DOBRO POČUTJE VSEH UDELEŽENCEV IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE.

STREMIMO K RAZVIJANJU VISOKO USPOSOBLJENEGA KOLEKTIVA, ČIGAR STROKOVNO DELO JE USMERJENO V NADALJNJI RAZVOJ IN RAZISKOVANJE DELOVNEGA PODROČJA, TER JE PREPOZNAVNO V OKOLJU.

 

Poslanstvo našega Centra je usmerjeno v spodbujanje učencev k pridobivanju znanja, zlasti k samostojnemu učenju s kritičnim razsojanjem novih spoznanj, ter k prisvajanju vrednot kot so: spoštovanje, doslednost, odgovornost, in sodelovanje. Poslanstvo šole je tudi prizadevanje za razvoj tistih lastnosti posameznikov (učiteljev in učencev), ki so potrebne za delo v sodobni družbi kot so ustvarjalnost, samostojnost, odgovornost ter sodelovanje z drugimi. Vse našteto naj se razvija v luči medsebojnega spoštovanja z zavestno naravnanostjo k vseživljenjskemu učenju.