logo 3 3

 

 

Informacije

DSC 0023

Tajništvo
(info@cksg.si)
Ravnatelj
Administracija
Računovodstvo
Psihologinja
Pedopsihiatrinja
Socialna delavka
Zbornica
Kuhinja
Knjižnica
Hišnik
05 617 02 00
 /
05 617 02 01
05 617 02 03
05 617 02 04
05 617 02 15
040 785 695 
 /
05 617 02 07
05 617 02 05
05 617 02 08
05 617 02 24
05 674 69 90
 
 
 
 
 

Naloge in dejavnosti javne službe

Pravica do vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje. Pri strokovnem delu za dosego teh ciljev v Centru upoštevamo vse sodobne metode in oblike dela, v prepričanju, da imajo gluhi in naglušni otroci tako kot drugi enake pravice in možnosti polnega bivanja v družbi.

Zaradi humanizacije procesov usposabljanja in ekološkega pristopa zgodnje obravnave se je v zadnjih letih povečal delež programov, ki se v celoti izvajajo v Centru.

Oblike dela, ki jih pri tem razvijamo, so usmerjene k otroku (neposredno delo z otrokom), k staršem (svetovanje in vodenje družine) in k okolju (izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev). Ta način dela je učinkovit in uspešen le v medsebojni povezanosti in celovitosti. v prihodnosti pa omogoča komplementarnost in prehodnost, ki jo predvideva tudi nova šolska zakonodaja.

 

Zavod opravlja javno službo vzgoje in izobraževanja na naslednjih področjih:

 • predšolska vzgoja, 
 • osnovnošolsko izobraževanje,
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve.

 

Zavod opravlja javno službe zdravstvene dejavnosti na naslednjih področjih:

 • specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • druge zdravstvene dejavnosti.

 

V okviru javne službe zavod opravlja tudi naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javne službe: 

 • celotna defektološka ali specialno pedagoška diagnostika ter psihološka diagnostika,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 • preučevanje in razvoj znakovnega jezika in kulture gluhih,
 • izvajanje tečajev znakovnega jezika,
 • izobraževanje in svetovanje staršem in strokovnim delavcem drugih ustanov,
 • eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki,mladostniki in odraslimi ter osebami z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • organizacija počitniških izobraževalnih programov za starše in učence,
 • svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev ter drugih oseb,
 • svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke,
 • hospitacijska dejavnost za študente in specializante pedagoških, medicinskih in drugih družboslovnih smeri.

 

Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javnih služb:

 • dejavnost knjižnic
 • dejavnost arhivov
 • druga oskrba z jedmi
 • izdajanje knjig
 • izdajanje revij in druge periodike
 • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • priprava za tisk in objavo
 • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • svetovanje o računalniških napravah in programih
 • upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • druge športne dejavnosti
 • obratovanje športnih objektov
 • fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
 • trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • trgovina na drobno s časopisi in revijami
 • druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • umetniško ustvarjanje
 • popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
 • prevajanje in tolmačenje,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet,
 • splošno čiščenje stavb,
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
 •  vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.
Copyright 2021 CKSG Center za komunikacijo sluh in govor Portorož

CKSG LOGOTIP 2016 1

 

Prijava na spletno stran