odpri povezavo

 

Naloge in dejavnosti javne službe

Pravica do vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje. Pri strokovnem delu za dosego teh ciljev v Centru upoštevamo vse sodobne metode in oblike dela, v prepričanju, da imajo gluhi in naglušni otroci tako kot drugi enake pravice in možnosti polnega bivanja v družbi.

Zaradi humanizacije procesov usposabljanja in ekološkega pristopa zgodnje obravnave se je v zadnjih letih povečal delež programov, ki se v celoti izvajajo v Centru.

Oblike dela, ki jih pri tem razvijamo, so usmerjene k otroku (neposredno delo z otrokom), k staršem (svetovanje in vodenje družine) in k okolju (izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev). Ta način dela je učinkovit in uspešen le v medsebojni povezanosti in celovitosti. v prihodnosti pa omogoča komplementarnost in prehodnost, ki jo predvideva tudi nova šolska zakonodaja.

 

Zavod opravlja javno službo vzgoje in izobraževanja na naslednjih področjih:

 • predšolska vzgoja, 
 • osnovnošolsko izobraževanje,
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve.

 

Zavod opravlja javno službe zdravstvene dejavnosti na naslednjih področjih:

 • specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • druge zdravstvene dejavnosti.

 

V okviru javne službe zavod opravlja tudi naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javne službe: 

 • celotna defektološka ali specialno pedagoška diagnostika ter psihološka diagnostika,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 • preučevanje in razvoj znakovnega jezika in kulture gluhih,
 • izvajanje tečajev znakovnega jezika,
 • izobraževanje in svetovanje staršem in strokovnim delavcem drugih ustanov,
 • eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki,mladostniki in odraslimi ter osebami z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • organizacija počitniških izobraževalnih programov za starše in učence,
 • svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev ter drugih oseb,
 • svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke,
 • hospitacijska dejavnost za študente in specializante pedagoških, medicinskih in drugih družboslovnih smeri.

 

Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javnih služb:

 • dejavnost knjižnic
 • dejavnost arhivov
 • druga oskrba z jedmi
 • izdajanje knjig
 • izdajanje revij in druge periodike
 • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • priprava za tisk in objavo
 • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • svetovanje o računalniških napravah in programih
 • upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • druge športne dejavnosti
 • obratovanje športnih objektov
 • fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
 • trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • trgovina na drobno s časopisi in revijami
 • druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • umetniško ustvarjanje
 • popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
 • prevajanje in tolmačenje,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet,
 • splošno čiščenje stavb,
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
 •  vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.
Copyright 2017 CKSG Center za komunikacijo sluh in govor Portorož

Please publish modules in offcanvas position.